VRSTE PROJEKTOV / AKTIVNOSTI

Projekti in aktivnosti, ki jih bo Središče izvajalo ali podprlo se opirajo na tri področja: naravoslovje in tehnika, družboslovje, humanistika in umetnost.

Na podlagi predlogov šol, ki so se odzvale na javne pozive, in zunanjih partnerjev smo aktivnosti projekta SKOZ razvrstili v tri večje skupine.

P1: Podpora aktivnosti, ki potekajo na šolah

Središče na šolah v zahodni kohezijski regiji vsako šolsko leto na podlagi odziva na javni poziv šol izvede analizo o obstoječih aktivnostih dela z nadarjenimi dijaki. Po presoji s šolo, šolskimi mentorji in drugimi morebitnim izvajalci projekta Središče določi obseg izvajanja in financiranja/sofinanciranja aktivnosti.

Namen Središča je vzpodbuditi šole, da v lokalnem okolju, za izvajanje aktivnosti, poiščejo mentorje, svetovalce in strokovnjake izven srednješolskega okolja. Pogoj za vključitev aktivnosti je poleg ustrezne vsebine in drugih kriterijev, ki jih določa javni poziv, tudi sodelovanje vsaj enega zunanjega partnerja (lokalno podjetje, raziskovala inštitucija, društvo, …) pri izvajanju vsebine. Pri izbiri zunanjega partnerja lahko pomagajo člani projektnega tima SKOZ, lahko pa šole partnerja poiščejo iz mreže podpornega okolja.

P2: Podpora individualnim / skupinskim raziskovalnim projektom

Raziskovalni projekti (raziskovalne naloge, tehnični projekti,…) omogočajo šolam, da svoje dijake tarčno usmeri na zunanje institucije, kjer jim zunanji strokovnjaki lahko pomagajo pri njihovih projektih. Raziskovalne projekte z različnih področij bo Središče razpisalo za vse dijake zahodne kohezijske regije vsaj enkrat letno.

Raziskovalne projekte lahko prijavijo tako šole, šolski mentorji in zunanji izvajalci kot tudi dijaki sami. Izvajalec aktivnosti je lahko šola ali zunanja inštitucija (podjetje, fakulteta, inštitut,…).

P3: Aktivnosti zunanjih izvajalcev

V to skupino sodijo aktivnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci (fakultete, podjetja, inštituti, zavodi,…), ki v projektu SKOZ tvorijo mrežo podpornega okolja za delo z nadarjenimi dijaki. Te aktivnosti omogočajo udeležbo ter s tem krepitev kompetenc in karierno orientacijo večjemu številu dijakov (poletne šole, tabori, delavnice,…).