PODROČJE DEJAVNOSTI: jezikovno – nemški jezik

CILJI DEJAVNOSTI: trening jezikovnih kompetenc in uporaba pridobljenega znanja v lokalnem okolju

VSEBINE: vodenje in animacija turistov po Piranu

NAČIN IZVAJANJA: delo v učilnici, delo z virtualnimi vsebinami, delo na terenu

 

 • Jasno mora biti opredeljeno, kako je projekt nadgrajen za delo z nadarjenimi dijaki.

Znanje pridobljeno pri rednih uran nemščine bomo uporabili in ga poglobili za delo s tujimi ponudniki turističnih programov ter dela z ljudmi v nemškem jeziku.

Poleg usvajanja konverzacije se bodo dijaki naučili kako vzpostaviti posloven odnos tako naravni pogovora kakor tudi v pisni obliki.

Usvojili in utrjevali bodo besedišče vezano na vsakdanje teme (vreme, promet, …) ter besedišče vezano na poslovni turizem.

 

 • Prednost pri izboru imajo projekti, v katere so vključene zunanje inštitucije in izvajalci. Njihova vloga v projektu mora biti jasno opredeljena. Iz prijave mora biti tudi jasno, katere dejavnosti v projektu izvajajo zunanji sodelavci in inštitucije.

Stopila sem v stik s Turističnim združenjem Portorož, Obala 16, 6320 Portorož. Načeloma so pripravljeni sodelovati z nami, vendar potrebujejo odobritev s strani direktorja, ki je trenutno poslovno odsoten. V sporočilu so mi napisali, da se vrača v ponedeljek, 12. 03. 2018.

 

 • Predstavljeni morajo biti dosedanji dosežki in rezultati projekta (sodelovanja na prireditvah, natečaji, tekmovanja, razstave, sodelovanje z lokalno skupnostjo, s strokovnimi združenji, nevladne organizacije, prostovoljstvo, mednarodno sodelovanje….).

Projekta še nisem izvajala, zato nimam rezultatov.

 

 • Kako se bodo v delo na projektu lahko vključevali dijaki drugih šol (posamezniki; manjše skupine)?

V kolikor bi bil interes, se lahko izvaja strnjeno, v obliki delavnic.

 

 • Katere kompetence, znanja in spretnosti v podporo karierni orientaciji razvijajo dijaki, ki sodelujejo v projektu?
  • Dijaki bogatijo besedni zaklad v nemškem jeziku
  • Oblikujejo razumljiva sporočila tako ustno kot pisno
  • Ustvarja izkušnje v ustni in pisni komunikaciji
  • Aktivno nastopa v odnosih z drugimi
  • Usvaja podjetniške kompetence z razvojem novih turističnih produktov in storitev
  • Razvija inovativnost ter ustvarjalnost
  • Pridobiva izkušnje pri timskem delu in sodeluje znotraj skupine

 

 • Mnenje vodje projekta/mentorja dejavnosti o tem, zakaj bi za program projekta SKOZ izbrali prav ta projekt/dejavnost.

Projekt, ki sem si ga zadala za naslednje šolsko leto zajema želje sedanje generacije dijakov, ki želijo svoje znanje nadgraditi. Na podlagi njihove pobude sem se odločila stopiti v stiki z lokalnim turističnim združenjem in jim ponuditi v praksi uporabno znanje nemščine.

Z njimi bom sodelovala na področju turističnih storitev na lokalni ravni.

Projekt sem si zastavila na ta način, da bi dijaki razvili turistični produkt »PIRAN ZA MLADE« ter ga ponudili mladim, ki govorijo nemščino. Ponudba bi bila oblikovana tudi na spletu.