PODROČJE DEJAVNOSTI: Biotehnološki krožek

ČASOVNI OBSEG DEJAVNOSTI: september – junij

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: 1x tedensko po pouku; Gimnazija Vič oz. zunanja inštitucija (skladno s programom dela)

PREDVIDENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV NA ENI IZVEDBI: do 10

CILJI DEJAVNOSTI:

 • Razvijanje veščin praktičnega eksperimentalnega dela.
 • Uporaba specifičnih aparatur in pripomočkov pri eksperimentalnem delu (avtomatska pipeta; PCR; gelska elektroforeza; UV čitalnik; različne vrste merilnikov; delo s preprostim bioreaktorjem…).
 • Razvijanje strokovne terminologije in sodelovanje v strokovni komunikaciji.
 • Sodelovanje z zunanjimi strokovnimi inštitucijami.

VSEBINE:

Vsebina dejavnosti po področjih:

MIKROBIOLOGIJA

 • Gojenje različnih vrst mikroorganizmov.
 • Izolacija čiste kulture.
 • Izdelava antibiograma.

 

BIOTEHNOLOGIJA

 • Celični procesi; opazovanje in merjenje z vmesnikom in merilniki – primerjava hitrosti kaljenja različnih semen pri različnih pogojih(kaleča semena  različnih vrtnih rastlin, kultura kvasovk.
 • Gojenje enoceličnih zelenih alg v bioreaktorju.
 • Merjenje produkcije bioplina v kulturi enoceličnih zelenih alg.
 • Obisk celičnega laboratorija – matične celice.

 

GENETIKA

 • Gelska elektroforeza – praktično delo v šolskem laboratoriju.
 • PCR
 • Izolacija DNK iz različnih rastlinskih in živalskih tkiv – praktično delo v šolskem laboratoriju.
 • Primerjava kromosomskih kart različnih vrst in posameznikov znotraj vrste.
 • Obisk forenzičnega laboratorija – delo na terenu. Var. Izvedba preproste forenzične raziskave v sodelovanju z zunanjimi sodelavci.

 

EKOLOGIJA

 • Rastlinska čistilna naprava (RČN) in ekoremediacija vodotoka – delo na terenu.
 • Določanje vrst fitoplanktona – bioindikacija. Urjenje v odvzemanju, shranjevanju in analiziranji vzorcev fitoplanktona.

 

NAČIN IZVAJANJA: skupinsko delo; individualno delo dijakov pod mentorskim vodstvom.

 

SEZNAM PRIPOMOČKOV  POTREBNIH ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI:

OPOMBA: navedite celoten seznam potrebnih pripomočkov, posebej označite pripomočke, ki jih imate na šoli.

 • Avtomatska pipeta (2x).
 • PCR.
 • Gelska elektroforeza (2x).
 • Mikrocentrifuga.
 • UV čitalnik.
 • Vodna kopel (2x).
 • Model RČN (velik in 3 manjši).
 • Indikatorji za kemično analizo vode (2x).
 • Gojišča za mikrobiološko analizo vode (agar).
 • Preprosti bioreaktorji z merilniki za O2, CO2, metan, pH, temperatura, luxmeter, električna prevodnost.
 • Fotospektrometer, kolorimeter.

 

 1. Vključene zunanje inštitucije in izvajalci. Njihova vloga v projektu mora biti jasno opredeljena. Iz prijave mora biti tudi jasno, katere dejavnosti v projektu izvajajo zunanji sodelavci in inštitucije.
  • Nacionalni inštitut za biologijo za področje analize vode iz RČN na rotaviruse.
  • Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo, laboratorij za medicinsko forenziko, za področje analize DNK.
  • Viviplant d.o.o., za področje ekoremediacij.
  • Educell d.o.o., za področje celične in molekularne biologije; matične celice.
 2. Predstavljeni morajo biti dosedanji dosežki in rezultati projekta (sodelovanja na prireditvah, natečaji, tekmovanja, razstave, sodelovanje z lokalno skupnostjo, s strokovnimi združenji, nevladne organizacije, prostovoljstvo, mednarodno sodelovanje….).
  • Sodelovanje na INFO dnevih šole. Predstavitve dela v angleškem jeziku udeležencem izmenjav (španska, madžarska, hrvaška izmenjava).
  • Predstavitev na prireditvi Ljubljana zelena prestolnica Evrope 2016.
  • Predstavitev dejavnosti različnim obiskovalcem na šoli.
 3. Kako se bodo v delo na projektu lahko vključevali dijaki drugih šol (posamezniki; manjše skupine)?
  • Kot posamezniki in manjše skupine. V naprej bo objavljen program dela in lahko se vključujejo le v posamezne dejavnosti po njihovem izboru. Število dijakov bo omejeno glede na vrsto dejavnosti (oprema, varnost, druge zahteve, npr. zunanjih inštitucij).
 4. Katere kompetence, znanja in spretnosti v podporo karierni orientaciji razvijajo dijaki, ki sodelujejo v projektu?
  • V največji meri naravoslovno matematično kompetenco. Poleg tega pa še komunikacijo v pisni in ustni obliki, s poudarkom na komunikaciji z uporabo strokovne terminologije in z strokovnimi argumenti. Uporaba IKT – informacijska pismenost. Kompetenca in veščine dela v skupini; sodelovanja, vodenja in sprejemanja odločitev povezanih z raziskovalnim/projektnim delom.
 5. Mnenje vodje projekta/mentorja dejavnosti o tem, zakaj bi za program projekta SKOZ izbrali prav ta projekt/dejavnost.
  • Projekt poteka vse šolsko leto, kar omogoča dijakom, da postopoma nadgrajujejo specifična znanja in urijo veščine raziskovalnega dela. Vsebinsko so ponujene dejavnosti nadgradnja obveznega programa dela pri naravoslovnih predmetih. Dijaki spoznavajo interdisciplinarna področja sodobne biološke, biotehnološke, mikrobiološke in naravoslovne znanosti. Poudarjeno je tako individualno kot tudi delo v skupini. Možne so manjše prilagoditve pri delu glede na interes udeležencev, aktualne dogodke na področju dela in glede na dostopno specialno opremo in zunanje sodelavce.